وذل

الكذب عارٌ لازمٌ وذلّ دائم – حكم وامثال صور
حكم وامثال

الكذب عارٌ لازمٌ وذلّ دائم – حكم وامثال صور

Shares الكذب عارٌ لازمٌ وذلّ دائم – حكم وامثال صورتحميل هذه الصورةاكتب على هذه الصورة
الكذب عار لازم، وذل دائم – حكم وامثال صور
حكم وامثال

الكذب عار لازم، وذل دائم – حكم وامثال صور

Shares الكذب عار لازم، وذل دائم – حكم وامثال صورتحميل هذه الصورةاكتب على هذه الصورة
Bouton retour en haut de la page